Privacy policy

ONLINE TV PLATFORM 24BICYCLE TV 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie.
Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn.  

Opbouw privacyverklaring 

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen we dit doen.
Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen.
Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU.
De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV gevestigd te Landdrostlaan 51 te Apeldoorn is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.  

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming? 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd.
Deze functie wordt vervuld door het INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV bureau, en te bereiken via het e-mailadres info@24bicycle.tv

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.  

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken? 

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.  

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen. 

Gegevens verzamelen bij anderen? 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.  

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij? 

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:  

 • Voor -en achternaam 
 • E-mailadres 

op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uwgegevens?

Voor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming bewaart INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken door dit per mail aan het INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV bureau doorte geven.  

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV bijvoorbeeld niet aan profiling doet.  

Delen we de gegevens met andere partijen? 

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen. 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken.

Aangezien de AVG vantoepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.  

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.  

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.  

Welke rechten hebt u? 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via info@24bicycle.tv contact op te nemen met ons.  

U kunt de volgende rechten uitoefenen:  

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. 
 • Het recht van correctie: indien de
  persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen. 
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw
  persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze
  hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier
  zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens
  te bewaren voor <bijvoorbeeld de belastingdienst>. 
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat
  we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden,
  het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen
  of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de
  verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te
  vragen. 
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek
  moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of
  een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik
  maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of
  overeenkomst. 
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens
  verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het
  mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het
  geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.  

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens. 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking , dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via info@24bicycle.tv