Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ADVERTEERDERS EN PARTNERS: https://24bicycle.tv/algemene-voorwaardenpartners 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE TV PLATFORM 24BICYCLETV 

Artikel 1 Toepasselijkheid AlgemeneGebruiksvoorwaarden 

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna:‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV kantoorhoudendeaan de Landdrostlaan 51 7327 GM te Apeldoorn is geregistreerd bij de Kamer vanKoophandel onder nummer 86078534

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruikvan het online tv platform 24 BICYCLE TV die door INTERACTIVE BROADCAST GROUPBV is ontwikkeld en in samenwerking met haar partners wordt geëxploiteerd.Gebruiker van het platform kan deze Voorwaarden downloaden via de website 24BicycleTV zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden.  

3. Door gebruik te maken van het platform, gaatGebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement encookiestatement op 24BICYCLE TV evenals met alle eventuele aanvullendevoorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het platform tewaarborgen.  

Artikel 2 Definities 

1. Platform: het online platform, genaamd 24BICYCLE TV biedt gebruikers van het online videoplatform demogelijkheid om content te bekijken op verschillende devices, zoals een smartTV, een smartphone, een tablet, desktop en laptop. 

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van hetplatform gebruik maakt.  

3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke doorregistratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden. 

4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waarondereen sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde 24 bicycle.tv dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden. 

6. 24BICYCLE TV: Het online platform 24Bicycle TV  

7. Partners: de partners van INTERACTIVE BROADCASTGROUP BV die in samenwerking met haar het 24BICYCLE TV platform hebben ontwikkeld, te weten: TradeCast B.V. 

9. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder medebegrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van het platform,inclusief het daarbij behorende besturingssysteem. 

10. Inhoud: alle via het platform toegankelijkegegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden,ideeën of andere informatie. 

11. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden 24BICYCLE TV Platform. 

Artikel 3 Gebruiksrecht Platform 

1. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV verleent aanGebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomsteen niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om hetPlatform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor iederander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV vereist. Het Platform kan per account op maximaal één (1) device tegelijkertijd gebruikt worden. 

2. Het gebruik van het Platform is voor eigen rekeningen risico van Gebruiker. Gebruiker garandeert dat hij/zij het Platformuitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV Partners en/of voorandere producten of diensten van INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV en haar Partners. 

Ook mag hetPlatform niet gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via het Platform die overlast veroorzaken voor INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd. 

3. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen 

4. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het Platform aan te passen om defunctionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen,alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellenen/of door te voeren. Daarnaast heeft INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het Platform te ontzeggenen de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het Platform, en/of toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren. 

5. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt. 

Artikel 4 Aanmelding en registratie 

1. Om het Platform te kunnen gebruiken, dient Gebruiker zicht te registreren. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van het Platform. 

2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zijvoor het gebruik van het Platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van het Platform, garandeert u dat u 16jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. 

Artikel 5 Tarieven 

1. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV brengt voor het gebruik van het platform geen kosten in rekening. 

2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf engebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van het Platform. 

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen 

1. Het Platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt. 

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker ervoor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 

3. Gebruiker staat er jegens INTERACTIVE BROADCASTGROUP BV voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV en/of Partners, dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV de Partnersen/of derden worden geschaad. 

4. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot –schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het platform dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het platform en hieruit voortvloeiende schade. 

Artikel 7 Privacy en cookies 

1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschrevenin het privacy statement en het cookie statement op www.24Bicycle.TV. 

2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een App installeert die gebruikmaakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de Apptoestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

1. Het Platform en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van het Platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken. 

2. Als naar het oordeel van INTERACTIVE BROADCASTGROUP BV aannemelijk is dat het Platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, is INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV gerechtigd, naar eigen keuze, het zij naar het oordeel van INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van het Platform per direct te staken.Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/ofverplichting tot schadevergoeding is uitgesloten. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van het Platform dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van het Platform dan wel de Inhoud daarvan. 

2. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV behoudt zich het recht voor het Platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. 

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het Platform kan INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in het Platform of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het Platform of op andere wijze. 

4. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werkingvan de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker. 

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV gelden eveneens voor alle door INTERACTIVEBROADCAST GROUP BV ingeschakelde hulppersonen en derden. 

Artikel 10 Beëindiging van het gebruik 

1. De gebruiker kan het gebruik van het platform 24BICYCLETV ieder gewenst moment beëindigen door het gebruikersaccount niet langer te gebruiken, dan INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV te verzoeken het gebruikersaccount te verwijderen. 

2. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het Platform, zonder opgave van redenen. 

3. INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van het Platform en/of de tarieven in verband met het Platform te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van het Platform). 

Artikel 11 Gebruik apparatuur en software van derden 

1. Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van 24BICYCLETV, is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple enGoogle kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van het Platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 21 maart 2022/© INTERACTIVE BROADCAST GROUP BV 2022.